KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD

Drukuj

exclamation-mark-24077 1280KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian dokonanych

w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska wiele uwag do projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ww. projekt ustawy został poddany uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu oraz konsultacjom publicznym. Ostatecznie, w dniu 9.01.2019 r. został przekazany przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

Po dokonaniu analizy prawnej zmienionego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, KZ PZD stwierdził, że ww. projekt w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań PZD, ROD i działkowców. Część propozycji PZD zostało uwzględnionych przez MŚ, ale część zostało odrzuconych m.in. w zakresie wprowadzenia maksymalnej rocznej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w kwocie 48 zł za od działki (za śmieci segregowane). Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, godzące w interesy ROD i działkowców.

W przypadku przyjęcia ww. projektu ustawy w aktualnym brzmieniu, na terenach ROD będą obowiązywały następujące zasady odbioru śmieci:

*   W przypadku niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca śmieci z terenów ROD będzie przyjmowała je jako zmieszane i informowała o tym gminę. Na podstawie powiadomienia, gmina będzie określać wysokość opłaty tak jak za śmieci zmieszane. Stawka opłaty za śmieci zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane. Ta propozycja nie jest do końca korzystna dla ROD i działkowców.  W praktyce, będzie wiązała się z ogromnymi konsekwencjami finansowymi dla ROD, które w celu obniżenia kosztów zadeklarują segregację śmieci, która to następnie nie będzie realizowana przez działkowców w całości lub części.

Zarządy ROD, które nie złożą deklaracji będą podlegały odpowiedzialności karnej (może zostać na nich nałożona kara grzywny).

Nowelizacja ustawy śmieciowej wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (z wyłączeniem kilku przepisów). ROD, które przed dniem wejścia w życie były objęte ryczałtowym systemem odbioru odpadów przestaną być nim objęte do czasu wejścia w życie uchwały rady gminy, obejmującej ROD systemem wywozu śmieci na podstawie deklaracji, w których zarządy ROD będą same wyliczały opłatę – nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. To samo dotyczy ROD, które wyliczały opłatę za śmieci stosując stawkę wyższą niż 51 zł za pojemnik lub worek na śmieci.

W związku z powyższym,  KZ PZD podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra Środowiska oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów o dokonanie zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej, aby odpowiadał on potrzebom ROD i interesom działkowców.

Jednocześnie, postanowił zwrócić się do zarządów ROD, działkowców oraz Okręgów PZD o wsparcie PZD w ww. działaniach związanych ze zmianą niekorzystnych zapisów ustawy „śmieciowej” poprzez przygotowanie własnych wystąpień i stanowisk i przekazanie ich do ww. organów państwowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 Warszawa, dnia 23 stycznia 2019 r.[1] Zgodnie z projektem ustawy, maksymalna stawka opłaty za pojemnik lub worek ma być uzależniona od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę ogółem, który corocznie uchwala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (ma wynosić 3,2% ww. tego dochodu). Zgodnie z ostatnim Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 27 marca 2018 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł. W związku z powyższym, maksymalna stawka opłaty za pojemnik lub worek nie będzie mogła obecnie przekroczyć 51,10 zł.

 

Źródło: www.pzd.pl