Zmiany w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna

Drukuj

folder-303891 640Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Olsztynie trwają obecnie prace nad nowym miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn. Na chwilę obecną na terenie Olsztyna funkcjonuje 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych o powierzchni ok. 210 ha użytkowanej przez niemal 7.000 działkowców. Stanowi to aż 2,5% gruntów miasta Olsztyn.

Niestety wiele terenów nadal nie jest określona w studium jako zieleń działkowa, co stwarza ryzyko likwidacji tych ogrodów w przyszłości na rzecz podmiotów prywatnych, bowiem zgodnie z ustawą o ROD likwidacja ROD na cele niepubliczne możliwa jest jedynie wtedy, gdy funkcjonowanie ROD jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania.

Okręgowy Zarząd Warmińsko – Mazurski korzystając z trwających nad zmianą studium prac zwrócił się w dniu 15 listopada 2019 r. do Prezydenta Miasta Olsztyna o włączenie PZD jako konsultanta do prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy także zarządy ROD oraz wszystkich olsztyńskich działkowców do aktywnego działania w tej materii poprzez występowanie do Prezydenta Miasta Olsztyna o ujęcie terenów zajmowanych przez ogrody działkowe jako zieleń działkową w miejscowym studium zagospodarowania przestrzennego.

Adrianna Józefkiewicz

Źródło: www.pzd.pl