Home Jak zostać działkowcem?

Jak zostać działkowcem - przewodnik

Email Drukuj PDF

Kto może zostać działkowcem?


Możliwość zostania działkowcem jest otwarta dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc starać się o prawo do użytkowania działki (dzierżawę działkową) konieczne jest:

 • osiągnięcie pełnoletniości,
 • posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP.

Zarząd ROD, który decyduje o potwierdzeniu praw do działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak:

 • funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku,
 • statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym,
 • warunki bytowe,
 • miejsce zamieszkania,
 • oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd potwierdzi prawo do działki tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.


Jak zostać działkowcem?


KROK 1.

1) Wybór rodzinnego ogrodu działkowego.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest znalezienie ogrodu znajdującego się w niedalekiej okolicy, zapewniającego możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki. Istnieją dwa rodzaje ogrodów: miejskie znajdujące się w granicach administracyjnych miast i podmiejskie na terenach bardziej odległych, poza granicami miasta. Przy wyborze konieczne jest uwzględnienie możliwości komunikacyjnych swoich i swojej rodziny, a także ilości wolnego czasu, jaki chce się poświęcić na użytkowanie działki w ROD.

2) Kontakt z zarządem ROD.

W ogrodzie, w którym dana osoba chce uzyskać możliwość użytkowania działki funkcjonuje zarząd ROD, informacje o godzinach urzędowania zarządu znaleźć można najczęściej na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do ogrodu, bądź też na domu działkowca (świetlicy). Zarząd ROD udzieli osobie zainteresowanej informacji, czy w ogrodzie znajduje się nieużytkowana działka, którą będzie można przekazać tej osobie. W ogrodach mogą być wolne działki w związku z faktem, iż zdarza się, że działkowcy zmuszeni są ze względów np. zdrowotnych zrezygnować z użytkowania, bądź też działka z innych przyczyn pozostaje bez użytkownika.

Obecnie istnieją dwie procedury uzyskania praw do działki:

1. Poprzez przeniesienie praw do działki za pomocą umowy przeniesienia praw do działki sporządzanej przez dotychczasowego działkowca z osobą, która chce zostać działkowcem

 

2. Poprzez podpisanie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD w celu uzyskania praw do działki znajdującej się dyspozycji zarządu ROD

3) Formalne wymagania do uzyskania prawa do działki.

Po ustaleniu procedury uzyskania praw do konkretnej działki osoba starająca się o prawo do działki powinna dopełnić następujących formalności:

 

 • gdy działka przekazywana jest pomiędzy obecnym działkowcem a osobą, która chce zostać działkowcem:

- należy sporządzić umowę przeniesienia praw do działki (wzór umowy znajduje się w zakładce druki do pobrania: http://www.ozpzd-olsztyn.pl/druki-do-pobrania). Zgodnie z nową ustawą podpisy pod taką umową muszą być potwierdzone notarialnie.

- umowę przeniesienia praw do działki należy złożyć do zarządu ROD wraz z pisemnym wnioskiem o potwierdzenie tej umowy (wzór wniosku znajduje się w zakładce druki do pobrania: http://www.ozpzd-olsztyn.pl/druki-do-pobrania).

- zarząd ROD ma dwa miesiące na wydanie decyzji o potwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Decyzję taką wydaje w formie uchwały, którą doręcza nowemu działkowcowi.

 

 • gdy działka znajduje się w dyspozycji zarządu ROD:

- należy podpisać umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD (wzór umowy znajduje się w zakładce druki do pobrania: http://www.ozpzd-olsztyn.pl/druki-do-pobrania)

- na podstawie umowy zarząd ROD wydaje uchwałę dot. uzyskania praw do działki, którą doręcza nowemu działkowcowi.

 

Nowy działkowiec wyraża również na piśmie swoją wolę dotyczącą przynależności do PZD. Jeśli chce zostać członkiem PZD składa do zarządu ROD deklarację członkowską (wzór deklaracji znajduje się w zakładce druki do pobrania: http://www.ozpzd-olsztyn.pl/druki-do-pobrania). Natomiast, gdy chce zostać działkowcem niezrzeszonym składa pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Osoby ubiegające się o prawo do działki kierowane są na szkolenie organizowane przez okręgowe zarządy PZD – informacje na temat szkoleń dla nowych działkowców z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego znajdują się w zakładce: nowi członkowie: http://www.ozpzd-olsztyn.pl/nowi-czonkowie

 

4) uzyskanie prawa do działki następuje na podstawie uchwały wydanej przez zarząd ROD


KROK 2.

Opłaty.

Kolejną czynnością, jaką należy wykonać, po podjęciu uchwały przez zarząd ROD o potwierdzeniu praw do działki, jest wpłacenie na rachunek bankowy, bądź w kasie ogrodu wpisowego i opłaty inwestycyjnej. Natomiast w terminie do 31 maja każdego roku istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej, także opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat wynikających z regulaminu ROD, a uchwalonych przez walne zebranie, które jest najwyższym organem samorządu PZD w ROD, w terminach ustalonych przez ten organ.

Charakterystyka poszczególnych opłat:

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. Obecnie wpisowe ustalone jest w wysokości 200 zł Okręgowy Zarząd zgodnie z zapisami Statutu PZD określa wysokość wpisowego w ROD.  Nowy członek Związku ma prawo i obowiązek uczestniczenia w szkoleniu podstawowym z zakresu prawa działkowego i ogrodnictwa (zagospodarowania i modernizacji działki, uprawa i nawożenie działki, zasady ochrony roślin i dobór preparatów dozwolonych do stosowania na działkach, uprawy warzyw, uprawa roślin sadowniczych, uprawa roślin ozdobnych. Ważną sprawą jest wdrażanie zasad współżycia społecznego, przecież na 1 ha ogrodu użytkuje działki 25 rodziny i każda z tych rodzin szuka na działce wypoczynku, spokoju i zdrowego środowiska.)

Ponadto każdy nowy działkowiec otrzymuje bezpłatnie przez 1 rok (12 numerów) miesięcznika „Działkowiec”, który jest jedynym pismem ogrodniczym na rynku dostosowanym treścią do potrzeb działkowców, statut PZD i regulamin ROD. Ma prawo korzystać z literatury ogrodniczej, będącej w posiadaniu zarządu ROD oraz porad instruktora ogrodniczego.

Składka członkowska uiszczana jest przez każdego użytkownika corocznie, do 30 czerwca. Działkowcy mogą wpłacać składkę członkowską już od początku roku, nie czekając na odbycie walnego zebrania, które w tej sprawie się nie wypowiada. Krajowa Rada PZD ustaliła na 2017 r. składkę członkowską w wysokości 6 zł od członka PZD. W sytuacji, gdy członkami PZD są małżonkowie składkę członkowską płacą w wysokości 3 zł każdy.

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie.

Zgodnie ze Statutem PZD każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków.


KROK 3.

Ostatnim krokiem, który powinien być systematycznie przez działkowca podejmowany, jest stosowanie przepisów związkowych poznanych na szkoleniu, zawartych w Statucie PZD i Regulaminie ROD, czyli korzystanie z praw, jakie posiada, wykonywanie obowiązków i użytkowanie działki zgodnie z nimi.


Uwaga!

Ważna rzeczą jest wskazanie czy chcemy ubiegać się o nadanie członkostwa także współmałżonkowi. Jeśli tak, należy to wskazać w Umowie przeniesienia praw do działki, umowie dzierżawy działkowej i deklaracji członkowskiej, a wtedy zarząd ROD przyzna prawa członkowskie także drugiemu małżonkowi, który staje się również członkiem PZD.

Współmałżonkowie mogą użytkować tylko jedną działkę w ROD. Wyjątek: małżonkowie mogą użytkować dwie działki tylko w sytuacji, gdy użytkowali je przed zawarciem małżeństwa.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie zostają członkami PZD, wpłacają oni tylko jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną.

Uwaga!

Gdy działka przejmowana jest w użytkowanie przez małżonka, bądź osobę bliską po osobie zmarłej, osoba ta zwolniona jest z konieczności uiszczenia opłaty inwestycyjnej.          

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku