Home Przychody w ROD

Rodzaje przychodów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Email Drukuj PDF

 

L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? wysokość podział termin wpłaty księgowanie uwagi
 1  Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę  w roku 2020
6 zł/czł.
 Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 100% dla ROD Zgodnie ze Statutem PZD  nie później niż 30.06 b.r.  Konto 710
– w części należnej danej jednostce
 §143 Statut PZD
 2 Opłata ogrodowa Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę Liczona
od m²
 0,09 zł/ m²
100% dla OZ i KR PZD; różnica na potrzeby ROD

Zgodnie ze Statutem PZD *Działkowcy nie później niż 30.06 b.r *ROD do OZ do 15.07 b.r. *OZ do KR do 31.07 b.r.

Konto 711  §144
§145
Statut PZD
 3 Opłata ogrodowa przeznaczona na inwestycje i remonty Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest realizowane zadanie inwestycyjne)
Liczona
w zł
od działki
100% pozostaje w ROD  Zgodnie z uchwałą WZ  Konto 810 Fundusz Rozwoju  §144
Statut PZD
Opłaty ogrodowe płatne jednorazowo w roku nabycia prawa do działki        
 7 Opłata ogrodowa podwyższona
-
jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki
Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD

od 01.06.16

200 zł

Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD
80% do OZ, bo
60% dla OZ 20% dla KR 
*do ROD po przydzieleniu działki
* ROD do OZ w ciągu 2 tygodni
 Konto 851
– w części należnej danej jednostce
 §147 ust.1 pkt.2
Statut PZD
 8 Opłata ogrodowa podwyższona
-
jednorazowa – płatna w roku nabycia prawa do działki
(w istniejących ROD)
Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy  Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek  100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki  Konto 810 Fundusz Rozwoju  §147 ust.1 pkt.1
Statut PZD
 9  Dotacje
z KR PZD
z OZ PZD
z samorządu
terytorialnego
 Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem Konto 810 Fundusz Rozwoju   
 10  Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu  Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały Konto 810 Fundusz Rozwoju  

*czasowe zajęcie terenu – zgoda Okręgowego Zarządu
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku – zgoda Okręgowego Zarządu

 

OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW
1. Składka członkowska
2. Opłata ogrodowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w tym :
- wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
- wydatki związane z zarządzaniem ROD (w tym partycypacja 0,09 na zarządzanie OZ i KR)
3. opłata za wodę zużytą przez działkowców
4. opłata za energie zużytą przez działkowców
5. opłata za śmieci powstałe na działce
Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
Zawiadomienia zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. (Art. 34 ustawa o r.o.d.)

 

OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ROKU NABYCIA DZIAŁKI w ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

1. Opłaty ogrodowe ustalone przez Walne Zebranie ROD, jeżeli poprzedni użytkownik w danym roku jej nie uiścił

2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD
Statut § 147 ust 1 pkt 1 (dawniej opłata inwestycyjna)
Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
3. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach
Statut § 147 ust 1 pkt 2 (dawniej wpisowe)
4. Składka członkowska - jeżeli zostaje także członkiem Związku

 

KSIĘGOWANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I OPŁAT OGODOWYCH

1.naliczenie składek członkowskich dla działkowców (Wn 240/2 – Ma 840)

2. naliczenie opłat ogrodowych                                 (Wn 240/2 – Ma 840)

3. nota OZ dot. partycypacji                                      (Wn 641 – Ma 240/1)

4. wpłaty działkowców

(4a) składka członkowska                             (Wn 100 lub 130 – Ma 240/2)

(4b) opłaty ogrodowa                                     (Wn 100 lub 130 – Ma 240/2)

(4c) rozliczenie wpłat skł. czł. i innych opłat             

         > składka członkowska pozost. w ROD             (Wn 840 – Ma 710)

         > opłaty ogrodowe na rzecz OZ i KR (0,09 zł/m² ) (Wn 840 – Ma 641)

         > opłaty ogrodowe pozost. w ROD                         (Wn 840 – Ma 711)

(5) przelew opłat do OZ wg noty                                (Wn 240/1 – Ma 130)

 

 Przychody w ROD:

Uchwała nr 2/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.2019 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2020 (BI 1/2020)

Zgodnie ze Statutem PZD składkę członkowską oraz jej podział ustala KRPZD
Walne Zebranie ROD nie poddaje pod głosowanie składki członkowskiej
Składkę członkowską płacą wszyscy członkowie PZD
Składka członkowska na 2020 rok ustalona w wysokości 6 zł/rok
W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2020 roku w wysokości 3 zł/rok
Podział składki członkowskiej w 2020 roku – 100 % dla ROD
Termin płatności składki 30 czerwca b.r.

Uchwała nr 3/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.2019 r. w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2020 roku (BI 1/2020)

 *Uchwalając opłaty ogrodowe walne zebranie ROD uwzględnia koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez OZ i KR PZD na rzecz ROD i działkowców.
*Walne Zebranie ROD ustalając opłatę ogrodową musi wziąć pod uwagę wysokość partycypacji.
*Opłatę ogrodową płacą wszyscy działkowcy z danego ogrodu.
*Wysokość opłaty ogrodowej stanowiącą partycypacje ustalona została w wysokości 0,09 zł za m2 powierzchni użytkowanej przez działkowców.
*Podział środków z partycypacji – 100 % dla OZ i KRPZD
                                                     65% jednostka terenowa OZ PZD
                                                     35% jednostka krajowa PZD (w tym 3% Fundusz Samopomocowy PZD, 
                                                                        1% Fundusz Budowy Siedzib dla Zarządów ROD, 1% F.Rozwoju ROD)
*Termin uiszczania opłaty przez działkowców ustala Walne Zebranie ROD, nie później niż do 30 czerwca b.r.
*Termin płatności środków z partycypacji przez Zarządu ROD do OZ 15 lipca.

Uchwała nr 7/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 01.10.2015 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki (BI 7/2015)

 Ustanawia się następujący podział wpłaty z tytułu podwyższenia opłaty ogrodowej, uiszczanej przez działkowca w roku nabycia prawa do działki:

a) 20% Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego,
b) 60% Fundusz Oświatowy PZD Okręgowego Zarządu, w tym na pokrycie kosztów zaopatrzenia nowych działkowców w kolejnych 12 numerów miesięcznika „Działkowiec"
c) 20% wpłaty na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD.
Zarząd ROD w terminie 2 tygodni od wpłacenia przez nowego działkowca opłaty zobowiązany jest przekazać do Okręgu PZD jej część przynależną wyższym jednostkom organizacyjnym PZD wraz z danymi osobowymi nowego działkowca. Okręg dokonuje opłaty prenumeraty 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec" dostarczanego na adres domowy nowego działkowca.

Uchwała nr 12/III/2016 Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD z dnia 31.05.2016 w sprawie wysokości podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki dla działkowca Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD (pismo OZ)

Od dnia 01.06.2016 r. wysokość opłaty podwyższonej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych na terenie Okregu Warmińsko-Mazurskiego wynosi 200 zł

 

  Opłata energetyczna

Uchwała 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 8/2015)

  * Sposób obliczania opłaty za energię elektryczną a opłata energetyczna (BI 3/2012)

 Sposób obliczania ceny 1 kWh energii elektrycznej w PZD:

  *sumę do zapłaty wynikającą z faktury dzieli się na ilość zużytych kWh. Uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh

 Np. suma faktury 2000 zł, ilość zużytych kWh to 2500,      

      więc 2000 zł : 2500 kWh = 0,80 zł / 1 kWh

 * WAŻNE: walne zebranie jak i zarząd ogrodu nie mogą ustalić innej ceny za 1KWh, gdyż nie są sprzedawcami energii elektrycznej.

 Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstałych w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energi przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD. Opłata wnoszona przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

 Wysokość ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego o tzw. ubytkach energii elektrycznej między licznikiem głównym a podlicznikami, uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

 Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie do zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii energetycznej.

 Opłata wodna

Uchwała 57/2019 Krajowego Zarzadu PZD z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 4/2019, tj. BI 3/2020)
zmiana Uchwała 101/2020 KZ PZD z dnia 21.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 57/2019 w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych

Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w ROD korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego lub pobierających wodę z własnych ujęć.

Opłata wodna jest corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD. Opłata wnoszona przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

 Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego uwzględniając w szczególności koszty:

  • ubytków wody w sieci między licznikiem głównym a podlicznikami
  • ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu
  • napełniania sieci wodą na poczętku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu
  • odczytu stanów wodomierzy na poszczególnych działkach

 Wysokość opłaty wodnej ustala się uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku oraz nakłady na sieć wodną ogrodową.

 

 

 

 
Reklama

 

 

katalog jesien 2020


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku