Home Wszystkie aktualności Aktualności Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Email Drukuj PDF

DSC 0272Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

alt

Prezes otwierając posiedzenie zaznaczył, że przyjęta przez Sejm ustawa niesie wiele pozytywnych rozwiązań i swym zamyśle ma położyć kres roszczeniom,  jednak ze względu na czas, jaki został wskazany na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, staje się niebezpieczna dla rodzinnych ogrodów działkowych. Treść przepisów rodzi bowiem realne zagrożenie wywołania lawiny roszczeń reprywatyzacyjnych. Prezes poinformował o podjętych przez Jednostkę Krajową  działaniach, w szczególności o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem, jakie w dniu 7 marca 2019 r. odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – informację o spotkaniu można znaleźć tutaj: http://pzd.pl/artykuly/22738/188/Spotkanie-przedstawicieli-PZD-z-Wiceministrem-Infrastruktury-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html

alt

Prezes podkreślił, że PZD zmaga się z dużym problemem roszczeń, które zagrażają wielu rodzinnym ogrodom działkowym, a rozwiązania  które znalazły się w znowelizowanej przez Sejm ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodują, że kolejną falę roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe w ciągu najbliższych trzech lat. Prezes podkreślił, że do procesie legislacyjnym w Sejmie nie uwzględniono Polskiego Związku Działkowców,  czego wynikiem było pominięcie go przy konsultacjach nad ustawą.

alt

Znowelizowaną ustawę o gospodarce nieruchomościami przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki. Wyjaśnił, że Ustawa ma na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował pozbawienie możliwości występowania z żądaniem zwrotu przez dwie kategorie podmiotów: byłych współwłaścicieli (ich spadkobierców), czyli osoby nie posiadające „pełnych” praw do wywłaszczonej nieruchomości, a także poprzednich właścicieli (ich spadkobierców) nieruchomości przejętych przez Państwo w drodze umowy, zamiast decyzji wywłaszczeniowej. Nowelizacja wprost przyznaje im możliwość składania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomościwprowadza ogólny termin na zgłaszanie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pod rygorem wygaśnięcia tego prawa – 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, co należy uznać pozytywne rozwiązanie. Pan r.pr. T. Terlecki podkreślił, że oprócz tych rozwiązań, nowelizacja zawiera także takie, które doprowadzą do wzmożonego zgłaszania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwłaszcza w okresie najbliższych trzech lat. Przyjęto bowiem zbyt długi okres przejściowy (3-letni), podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne i na nowo otwierane postępowania. Dlatego na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiciele PZD zaproponowali, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do składania takich wniosków, co pozwoli to ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne. Pan Terlecki wspomniał również, że w tej chwili nikt, łącznie ze stroną rządową, nie potrafi oszacować konsekwencji, jakie wywoła wprowadzenie w życie ustawy.

alt

Sytuację gruntów ROD objętych roszczeniami w świetle uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiali przedstawiciele Okręgów, w których roszczenia stanowią znaczący problem w funkcjonowaniu ogrodów: Jerzy Giezek - Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Rutowicz-Rak - p.o. Kierownika Biura Okręgu Mazowieckiego, Zofia Mierniczek - Prezes Okręgu Małopolskiego, Zdzisław Śliwa- Prezes Okręgu w Poznaniu, Monika Deorowicz - Radca Prawny Okręgu Śląskiego, Andrzej Bojko - Prezes Okręgu Podlaskiego, Beata Milianowska - Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego, Janusz Moszkowski - Prezes Okręgu Pomorskiego, Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Magdalena Wójcicka - Dyrektor Biura Okręgu w Lublinie oraz Tadeusz Jarzębak - Prezes Okręgu w Szczecinie.

W rezultacie szczegółowo przedstawionego tematu oraz dyskusji ustalono wspólne działania dla struktur Związku, które winny być podjęte, aby walczyć o ustawę. Podglądy na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody, Krajowa Rada PZD przedstawiła w przyjętych stanowiskach:

  1. Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  2.  Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności.

Prezes podsumowując posiedzenie podziękował członkom KR PZD za jedność, solidarność i zaangażowanie, bez których ogrody dawno przestałyby istnieć.

Źródło: www.pzd.pl

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku