Home Wszystkie aktualności Aktualności Aktualna sytuacja w związku

Aktualna sytuacja w związku

Email Drukuj PDF
Olsztyn, dnia 06.01.2010 r.
Najważniejsze wydarzenia i zadania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.


Zebrania Sprawozdawcze w ROD.
Zgodnie ze Statutem PZD i Regulaminem ROD w ustawowym terminie odbyło się 176 zebrań sprawozdawczych w tym 4 konferencje delegatów. Nie odbyło się tylko 1 zebranie (choroba Prezesa Ogrodu).W pierwszym terminie odbyło się 10 zebrań. Wszystkie zostały obsłużone przez członków Okręgowego Zarządu, pracowników biura i członków komisji statutowych. Średnia frekwencja 25-30%. Zmiany prezesów nastąpiły w 10 ogrodach. Powtórzone zostały 3 zebrania.
Wiodącymi tematami były:
 • Sytuacja Związku wynikająca z projektu ustawy uwłaszczeniowej PiS,
 • Remonty i inwestycje w ROD,
 • Wysokość opłat na rzecz ogrodu,
 • Bezpieczeństwo i kradzieże w ogrodach.
Zebrania zostały dobrze przeprowadzone i uzgodnione z Okręgowym Zarządem. Wpływ na to miały spotkania z Prezesami, Zarządami i wypracowanie wspólnej metody i sposobu ich organizacji. Bardzo przydatne były materiały opracowane przez Krajowa Radę.


1. Obrona ogrodów i Związku.

Wielkie oburzenie i wrzawę wśród działkowców wywołał przygotowany przez PiS projekt ustawy uwłaszczeniowej, który zakładał w istocie wywłaszczenie działkowców i likwidację Związku. Jako Okręgowy Zarząd włączyliśmy się również w obronę naszej ustawy o ROD. Zorganizowane zostały specjalne Prezydia, Okręgowy Zarząd, specjalne spotkania z Prezesami i Zarządami ROD. Wysłanych zostało kilkadziesiąt stanowisk, petycji i rezolucji od wszystkich statutowych organów naszego Okręgu, Zarządów ROD, zebrań sprawozdawczych i pojedynczych działkowców. Protesty te zostały wysłane do Premiera, Klubów Parlamentarnych, Senatu i Sejmu i posłów.  W obronę tę zaangażowany był cały Związek. Obrona ustawy o ROD była najważniejszym celem dla działkowców, ogrodów i Związku.
W okresie tym pojawiły się jeszcze inne zagrożenia dla działkowców takie jak:
 • Specustawa drogowa, która pozbawiła działkowców odszkodowania
 • i prawa do terenu zastępczego w miejsce likwidowanych działek,
Zmiany zapisów w Prawie Budowlanym, polegały na wprowadzeniu obowiązku dla działkowców legalizacji altan w starostwie Powiatowym, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i procedurami.
W obu przypadkach zdecydowana postawa wszystkich struktur Związku
i działkowców doprowadziła do odrzucenia przez parlamentarzystów tych projektów i przywrócenie przepisów korzystnych dla działkowców.

2. Kongres PZD
Było to bardzo ważne, cenne i być może historyczne wydarzenie w całym Związku. Wypracowane na nich kierunki, podjęte stanowiska, rezolucje dobrze służą działkowcom i są ważne i aktualne w przyszłości. Wytyczają słuszne
i właściwe kierunki rozwoju Związku. Kongres okazał się ogromnym sukcesem oraz świadectwem integracji i siły naszego środowiska. Poprzez udział przedstawicieli Rządu, parlamentarzystów i samorządowców, którzy w nim uczestniczyli oraz nagłośnienie przez media przekazany został prawdziwy wizerunek ogrodów i Związku. W Kongresie uczestniczyło z naszego Okręgu 100 działkowców wybranych na spotkaniach przedkongresowych w Giżycku
i Olsztynie. Jako Okręgowy Zarząd czynnie uczestniczyliśmy w pracach przed kongresowych.

3. Odrzucenie projektu PiS.
Wynikiem zaangażowania i zdecydowanej postawy działkowców i całego Związku w obronie naszej ustawy o ROD, uwieńczonej i podnoszonej  podczas Kongresu, było odrzucenie projektu ustawy PiS przez Sejm w pierwszym czytaniu dwa dni po jego zakończeniu.

4. Inwestycje i remonty w ROD.
Mijający 2009 rok to kolejny wzrost podejmowanych przez ROD inwestycji
i remontów. Okręgowy Zarząd udzielił dotacji dla 43 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na sumę 137 tys. zł.
Najczęściej wykonywane zadania to:
 • Sieć wodociągowa i remonty hydroforni 19 ROD,
 • Ogrodzenia 6,
 • Sieć energetyczna 7,
 • Świetlice 8,
 • Inne (drogi) 3.
Zaznaczyć należy również, że 25 ROD podjęło remonty z własnych środków.
Z Krajowej Rady otrzymaliśmy dotacje dla 3 ROD na sumę 15 tys. zł. Pożyczkę w wysokości 50 tys. zł otrzymał ROD „Miodówko” w Midówku na remont sieci elektrycznej ogrodu.

5. Narady i szkolenia Prezesów ROD.
W dniach 7-8.11.2009 r. została zorganizowana narada szkoleniowa. Omówiono na niej zadania, które realizowaliśmy w mijającym roku. Przedyskutowane
i ustalone zostały również kierunki wspólnych założeń na 2010 r. Szczegółowo ustalono i omówiono kampanie sprawozdawczo-wyborczą w 2010 r. Odbyliśmy również w mijającym roku 8 narad rejonowych z Prezesami i Zarządami ROD
i dwa spotkania przedkongresowe. Narady te maiły na celu omówienie i ustalenie wspólnej obrony ustawy o ROD oraz sprawy regulaminowe i bieżące.

6. Narady i szkolenia księgowych ROD i Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.
W ubiegłym roku przeprowadzone zostały 3 narady księgowych
(jedna 2 dniowa) W dniu 24.01. w Olsztynie. W dniu 31.01. w Ełku Omówiono na nich założenia do sprawozdań finansowych za 2008 r. i preliminarza na 2009 r. oraz wdrożenie Zakładowego Planu Kont. W dniach 3-4.10 przeprowadziliśmy naradę księgowych wspólnie z Przewodniczącymi Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Temat: Szczegółowe omówienie zagadnień finansowo-księgowych.  Zauważyć również należy, że Okręgowa Komisja Rewizyjna wspólnie
z Główną Księgową przeprowadziła kontrole w 18 ROD.

7. Narady i szkolenia instruktorów ogrodniczych (wszystkich szczebli) i działkowców.
Dla instruktorów ogrodowych zorganizowane było  2 dniowe szkolenie w dn.
7-8 .11. 2009 r. Okręgowa Komisja Oświatowa odbyła 6 spotkań celem uzgodnienia szkoleń i ustalenia praktycznych spotkań na ogrodach. Praktyczne pokazy cięcia i prześwietlania drzew i krzewów przeprowadzono
w 13 ROD. W spotkaniach tych uczestniczyły 334 osoby. Omówiono również zasady kompostowania i spalania odpadów roślinnych. W miesiącu marcu
w każdą środę przeprowadzone były otwarte szkolenia dla mieszkańców Olsztyna. Wykłady te prowadzili instruktorzy Okręgowego Zarządu oraz naukowcy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Spotkania te cieszą się coraz większa frekwencją.

8. Dni Działkowca.
W dniu 22 sierpnia odbyły się w Iławie Okręgowe Dni Działkowca połączone
z obchodami 50-lecia ROD „Grządka” w Iławie. Zostały wzorowo zorganizowane. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Władz Okręgowych, laureaci konkursów organizowanych przez Okręg oraz samorządowcy z Burmistrzem i Starostą Iławskim. Oprócz wystaw i kiermaszów przygotowano także występy zespołów regionalnych. W obchodach udział wzięło ok. 700 osób. Na zakończenie zorganizowano dla chętnych zabawę taneczną w Domu Działkowca. Atmosfera była podniosła a uczestnicy żyli Kongresem PZD i odetchnęli z ulgą po odrzuceniu projektu ustawy PiS.    

Prezes
Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD
w Olsztynie
mgr inż. Zbigniew Kołodziejczak
 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku