Home Wszystkie aktualności
Wszystkie aktualności serwisu

DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie informuje, że dla ogrodów z m. Olsztyna i okolic w dniu 07 listopada br.(środa) odbędzie się dodatkowe w tym roku obowiązkowe szkolenie osób ubiegających się o przydział działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i nadania członkowstwa w PZD.  
Termin szkolenia: Środa 07 listopada 2012 r. godz. 16.00
Miejsce szkolenia: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie ul. Mickiewicza 6

 

PODSTAWOWE ZASADY USUWANIA DRZEW W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Email Drukuj PDF

Przedmiotowe zagadnienie regulują przede wszystkim przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”). Zgodnie z nimi, wycięcie drzewa wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia. Dla działkowców istotne będzie to, że bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:
1) owocowe;
2) których wiek nie przekracza 10 lat.
Oznacza to, że usunięcie z terenów ogólnych ogrodu lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, wymagać będzie uzyskania zezwolenia.   Jak wynika z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą procedurę zmierzającą do wydania decyzji.
Kto składa wniosek? To zależy. Jeżeli bowiem istnieje potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki, to wniosek powinien złożyć działkowiec. Dlaczego? Ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to zarząd ROD występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
Za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwolił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu.
Ale Uwaga: niezwykle istotny przepis zawarty jest w art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy. Stanowi on bowiem, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów z ogrodów działkowych, jeżeli zostały wycięte przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych. Oznacza to, że w takiej sytuacji zarówno działkowcy, jak i zarządy ogrodów zwolnieni są z tego świadczenia. Trzeba jednak we wniosku o wydanie zezwolenia podkreślić, że zamierza się usunąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie ogrodu działkowego.
Na zakończenie trzeba przestrzec, że usunięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. W takich sytuacjach bowiem wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Kara ta wynosi tyle, ile trzykrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Nie wykonanie tego obowiązku w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.

Tomasz Terlecki

Źródło: www.pzd.pl

 

PROJEKT NOWEJ USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów.

Najważniejsze z postanowień to: swoboda zrzeszania działkowców, respektowanie praw nabytych działkowców, pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD, gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD, ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu.

Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

TEKST PROJEKTU USTAWY I UZASADNIENIE DOSTEPNY PONIŻEJ POD LINKIEM DO STRONY KRAJOWEJ RADY PZD:

http://pzd.pl/artykuly/8096/113/Projekt-nowej-ustawy-o-ROD.html

 

UCZESTNICY NARAD POPIERAJĄ ZWIĄZKOWY PROJEKT USTAWY

Email Drukuj PDF

Stanowisko uczestników narad
Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
które odbyły się w dniach
25 września 2012 r. w Iławie,
01 października 2012 r. w Ełku,
02 i 03 października 2012 r. w Olsztynie.

W sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Więcej…
 

INFORMACJA O NARADACH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ROD

Email Drukuj PDF

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie uprzejmie informuje, że zorganizowaliśmy cztery narady robocze, na których omówiliśmy podstawowe założenia do projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zapoznano wszystkich uczestników z aktualną sytuacją w naszym Związku. Przedstawiono projekt Statutu Stowarzyszeń. Omówiono uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz zapoznano z wynikami sondażu CBOS na temat opinii o ogrodach działkowych i poinformowano o pracach Krajowej Rada zmierzających do wydania nowej Gazety dla działkowców.

Więcej…
 


Strona 314 z 340
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku